—  خدمات  پشتیبانی  سخت افزار ی  و نرم افزاری
—   ارائه  خدمات و اجرای طرحهای مربوط به امنیت اطلاعات حوزه فناوری اطلاعات
—  آرشیو الکترونیکی پرونده‌ها  و مستندات و رقومی­سازی اسناد
—  مطالعه و تهیه طرح­ و چارچوب معماری فناوری اطلاعات (ICT Master plan)
—  مطالعه و اجرای معماری سازمانی (EA)
—  تولید اسناد مربوط به آمار و فناوری اطلاعات (مستندات مربوط به دفاتر پیشخوان دولت)
—  مطالعه و اجرای طرح‌های مربوط به ارزیابی عملکرد  و تعالی سازمانی
—  اجرای طرح­های آماری (نظام‌های آماری) و ممیزی و جمع آوری داده‌ها  و تولید آمار و اطلاعات مورد نیاز بصورت ثبتی و میدانی (SMP)
—  همکاری با سیستم بانکی در راستای خدمات نوین بانکی (بازاریابی، نصب و پشتیبانی)
—  ارزیابی مراکزآموزشی در قلمرو ICT
—  طراحی و پیاده­سازی نرم‌افزارهای کاربردی و بانک­های اطلاعاتی مورد نیازو پشتیبانی ازآن
—  مشاوره و نظارت بر اجرای طرح­های پرداخت الکترونیکی و کارت‌های الکترونیکی واعتباری بانکی
—  مدیریت بر طرح، نظارت و اجرای کلیه پروژه­های مربوط به آمار و فناوری اطلاعات و کاربردهای مربوطه
—  مشارکت در تولید محتوا و تهیه و تولید سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز
—  مطالعه، طراحی و پیاده سازی پروژه‌های مربوط به باز مهندسی (BPR) و ISO
—  مطالعه و تدوین و تهیه نظامنامه ها و آئین نامه های مالی ، معاملاتی، اداری و استخدامی
—  مطالعه، طراحی و پیاده­سازی مدیریت عملکرد
—  مطالعه، طراحی و تدوین برنامه­های راهبردی و استراتژیک
—  ارزیابی آمادگی الکترونیکی دستگاه (سازمان)

—  خدمات  پشتیبانی  سخت افزار ی  و نرم افزاری
—   ارائه  خدمات و اجرای طرحهای مربوط به امنیت اطلاعات حوزه فناوری اطلاعات
—  آرشیو الکترونیکی پرونده‌ها  و مستندات و رقومی­سازی اسناد
—  مطالعه و تهیه طرح­ و چارچوب معماری فناوری اطلاعات (ICT Master plan)
—  مطالعه و اجرای معماری سازمانی (EA)
—  تولید اسناد مربوط به آمار و فناوری اطلاعات (مستندات مربوط به دفاتر پیشخوان دولت)
—  مطالعه و اجرای طرح‌های مربوط به ارزیابی عملکرد  و تعالی سازمانی
—  اجرای طرح­های آماری (نظام‌های آماری) و ممیزی و جمع آوری داده‌ها  و تولید آمار و اطلاعات مورد نیاز بصورت ثبتی و میدانی (SMP)
—  همکاری با سیستم بانکی در راستای خدمات نوین بانکی (بازاریابی، نصب و پشتیبانی)
—  ارزیابی مراکزآموزشی در قلمرو ICT
—  طراحی و پیاده­سازی نرم‌افزارهای کاربردی و بانک­های اطلاعاتی مورد نیازو پشتیبانی ازآن
—  مشاوره و نظارت بر اجرای طرح­های پرداخت الکترونیکی و کارت‌های الکترونیکی واعتباری بانکی
—  مدیریت بر طرح، نظارت و اجرای کلیه پروژه­های مربوط به آمار و فناوری اطلاعات و کاربردهای مربوطه
—  مشارکت در تولید محتوا و تهیه و تولید سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز
—  مطالعه، طراحی و پیاده سازی پروژه‌های مربوط به باز مهندسی (BPR) و ISO
—  مطالعه و تدوین و تهیه نظامنامه ها و آئین نامه های مالی ، معاملاتی، اداری و استخدامی
—  مطالعه، طراحی و پیاده­سازی مدیریت عملکرد
—  مطالعه، طراحی و تدوین برنامه­های راهبردی و استراتژیک
—  ارزیابی آمادگی الکترونیکی دستگاه (سازمان)

نرم‌افزار مدیریت پیشرفت پروژه‌ها

نرم‌افزار ارزیابی عملکرد

نرم‌افزار مدیریت بازاریابی و فروش

نرم‌افزار کنترل مدارک و مستندات ایزو

نرم‌افزار ارزشیابی کارکنان

نرم‌افزار هویت الکترونیکی  (نمایندگی فروش)

سامانه الکترونیکی مصوبات استانی دولت (ساماد)

نرم‌افزار آموزش مجازی و الکترونیکی

نرم­افزار کتابخانه و مقالات دیجیتالی

نرم­افزار مدیریت پیام کوتاه (SMS Management) نرم افزار مطابقت نمونه امضاهای سیستم بانکی